Rękojmia w budownictwiepowrót

  Rękojmia za wady rzeczy (fizyczne lub prawne), przysługuje uprawnionemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a więc także wtedy, gdy gwarancja w ogóle nie została udzielona. Należy przy tym zauważyć, że zazwyczaj z rękojmi można skorzystać zarówno w przypadku zakupu wadliwego towaru, jak i w przypadku niewłaściwego (wadliwego) wykonania usługi. Rękojmia za wady wykonanego obiektu przysługuje także, jeśli chodzi o umowy o usługi budowlane, przy czym do rękojmi za wady budynku stosuje się przepisy o wykonaniu umowy o dzieło, a pośrednio także przepisy o rękojmi przy sprzedaży ( art.656 § l k.c. w zw. z art 638 k.c.)- W związku z tym należy odwołać się do treści art. 568 k.c., który stanowi, iż co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Rękojmia - według art. 568 § l k.c. - wynosi:

  • za wady fizyczne - rok;
  • za wady budynku - 3 lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

  Należy rozumieć, że okres trzech lat dotyczy budynku w całości. W przypadku elementów budynku, względnie jego remontu, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku. Generalny wykonawca zatem ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w jednakowym okresie, za wszystkie elementy budynku, w tym także np. za roboty dekarskie. W przypadku gdy te roboty, mające charakter robót specjalistycznych na podstawie umowy zawartej z generalnym wykonawcą wykonał inny wykonawca na podstawie umowy o wykonanie wyłącznie robót dekarskich, to stosownie do treści art. 568 § l k.c., uprawnienia generalnego wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od daty odbioru tych robót przez generalnego wykonawcę od podwykonawcy.

  Jak wskazano, jeżeli firma nie wykonywała tylko pojedynczych robót, lecz cały budynek to okres rękojmi trwa 3 lata. Nie jest to dobra wola wykonawcy, lecz przepis obligatoryjny. Bieg terminu, po którym wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi należy liczyć nie od daty odbioru końcowego. O tym, czy korzystamy z rękojmi, czy z gwarancji decyduje kupujący. Uprawnienia z tytułu rękojmi są z reguły korzystniejsze dla kupującego, chyba że okres gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi.

  Okresy rękojmi często określane są w dokumentach towarzyszących zakupowi i przekazaniu lokali mieszkalnych. Przykładowo developer, sporządza dokument pt. "Protokół przekazania lokalu", gdzie w podtytule: "Warunki i okresy rękojmi" jest mowa o rękojmi na konstrukcje budynku na 36 miesięcy, ale też i rękojmi 12-miesięcznej na resztę elementów budynku. Rękojmia 12-miesieczna dotyczy najczęściej lokali.

  Jeżeli chodzi wykryte wady, to jeżeli jest ona istotna i znacznie obniża wartość i przydatność dzieła - możemy odstąpić od umowy żądając zwrotu zapłaconej należności. Jeśli wada jest nieistotna - możemy żądać obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia wartości dzieła. W przypadku uchylania się wykonawcy od spełnienia roszczeń pozostaje droga sądowa. Aby nie utracić uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi należy zgłosić wykonawcy wadę w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia, w którym zauważymy wadę - najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Usterki należy zgłaszać jak najszybciej na piśmie. Jeżeli konsument korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, wykonawca nie może go odsyłać do producenta, gdyż odpowiedzialność z tego tytułu ciąży właśnie na wykonawcy. W razie nieuwzględnienia reklamacji sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta na piśmie i uzasadnić swe stanowisko.

-------------------------------------------------------------------------------
Powyższa porada nie może być wykorzystywana jako podstawa prawna
-------------------------------------------------------------------------------
© Wspólnota PMM

Wszelkie prawa zastrzeżone.

powrót